TanieAuto
afilliate program

wrocław

   » Ubezpieczenia na Życie

   » Ubezpieczenia grupowe 

   » Znane aktorki

   » Super Laseczki

    Bogac sie kiedy spisz
   Więcej...

wrocław Prawnik 2.0
wrocław
szybka pożyczka
wrocław
wrocławmake money with your web site

Statystyki

» Wpisów:         756
» Kategorii:       704
» Oczekuj±ce:    331
» Odrzucone:    954Poprawny CSS!

Poprawny CSS!

Regulamin dodawania przedsibiorstwa do serwisu Wrocawski Katalog Firm - www.net-wroclaw.pl

1 - Postanowienia oglne

 1. Serwis Wrocawski Katalog Firm, zwany dalej KATALOGIEM, jest udostpniany przez firm Agencja AUR-A, z siedzib we Wrocawiu, ul. Gwarecka 15.
 2. KATALOGIEM bdzie w poniszym dokumencie nazywany publicznie dostpny za porednictwem Internetu KATALOG  firm i stron WWW z terenu miasta Wrocawia i okolic.
 3. FORMULARZEM nazywany bdzie internetowy formularz, za pomoc ktrego dodaje si firm lub strony WWW  do KATALOGU.
 4. Uytkownik potwierdza, e zapozna si z treci regulaminu dot. warunkw korzystania i dodawania swojego przedsibiorstwa do KATALOGU, oraz e w peni akceptuje jego postanowienia.
 5. Dodanie firmy do KATALOGU odbywa si przez zgoszenie przez zainteresowane firmy lub osoby, a nastpnie po dokonaniu odpowiedniej opaty i akceptacji przez administratora, dane zgaszajcego s widoczne w KATALOGU.
 6. Opaty wnoszone s zgodnie z cennikiem zamieszczonym w KATALOGU.
 7. Z opat zwolnione s szkoy i uczelnie publiczne, oraz inne instytucje po uzgodnieniu z administratorem KATALOGU

2 - Dodawanie wpisu (przedsibiorstwa).

 1. Uytkownik dodajc swoj firm do KATALOGU owiadcza tym samym, e podane w FORMULARZU informacje s prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych KATALOGU oraz upublicznienie tych danych w KATALOGU (zgodnie z ustaw z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Publikowane nie bd jedynie dane dotyczce osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsibiorstwa.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsibiorstwie lub sw kluczowych niezgodnych z rzeczywistoci, twrcy KATALOGU zastrzegaj sobie prawo do dania poprawy tych danych pod grob przedterminowego usunicia firmy z KATALOGU.
 3. Uytkownik ma prawo do wgldu i wnoszenia poprawek do danych dot. swojego przedsibiorstwa, a take do dania usunicia tych danych z bazy KATALOGU. W tym celu osoba podana w FORMULARZU jako osoba odpowiedzialna za figurowanie firmy w KATALOGU powinna zwrci si za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do administratora KATALOGU (admin@net.wroclaw.pl), korzystajc z adresu e-mail podanego uprzednio w FORMULARZU.
 4. Uytkownik zobowizuje si do nieuywana w FORMULARZU sw wulgarnych i obraliwych oraz zwrotw naruszajcych oglnie przyjte zasady moralne, a take obraania osb trzecich.
 5. Uytkownik zgadza si na przesyanie informacji technicznych (dot. np. komunikatw technicznych lub wanych zmian w dziaaniu KATALOGU) oraz informacji reklamowych wysyanych przez rwrcw KATALOGU na adres poczty elektronicznej podany w FORMULARZU jako adres kontaktowy z osob odpowiedzialn za figurowanie firmy w KATALOGU.
 6. Osoba lub osoby podane w FORMULARZU jako odpowiedzialne za figurowanie firmy w KATALOGU s jedynymi osobami uprawnionymi do podejmowania dziaa w imieniu danego przedsibiorstwa i traktowane s jako jedyni oficjalni reprezentanci przedsibiorstwa w kontaktach z administracj KATALOGU.
 7. Podczas korzystania z KATALOGU i dodawania firmy do KATALOGU, uytkownik musi mie wczon w przegldarce funkcj obsugi plikw tymczasowych cookies oraz obsug skryptw JavaScript, inaczej usuga nie bdzie dziaa poprawnie.

3 - Opaty

 1. Dodanie firmy do KATALOGU jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wiadczenie usug reklamowych na czas nieokrelony.
 2. Opaty wnoszone s przez zgaszajcych z gry za rok rozliczeniowy.
 3. Okresem rozliczeniowym jest peny rok, liczony od dnia dodania wpisu do KATALOGU (365 dni).
 4. Wpis po akceptacji i potwierdzeniu opaty, jest dodawany do KATALOGU przez administratora.
 5. W przypadku nie dokonania opaty na kolejny rok, wpis jest usuwany z bazy danych po roku rozliczeniowym.
 6. Rozwizanie umowy przez zgaszajcego powinno nastpi 30 dni wczeniej, przed kolejnym okresem rozliczeniowym
 7. Brak wypowiedzenia umowy nie zwalnia zleceniodawcy z opaty za kolejny rok rozliczeniowy
 8. Dopuszcza si opat z gry za wicej ni jeden rok.
 9. Przy opacie duszej ni jeden rok maj zastosowanie zniki:
  1. 20 % - przy opacie za dwa lata
  2. 30 % - przy opacie za trzy lata
  3. 40 % - przy opacie za cztery lata
  4. 50 % - przy opacie za pi lat.

4 - Prawa i obowizki

 1. Twrcy KATALOGU dokadaj wszelkich stara, by dane dotyczce firm byy bezpieczne oraz by KATALOG by dostpny i w peni funkcjonalny przez cay czas, jednak nie ponosz odpowiedzialnoci za szkody wynike z powodu:
  1. dziaania hackerw i zodziei
  2. niepoprawnego zarzdzania kontem, w tym udostpnienia hasa innym osobom przez zleceniobiorcw
  3. sytuacji nieprzewidywalnych, np. kataklizmw, burzy.
 2. Twrcy Serwisu zastrzegaj sobie prawo do:
  1. okresowego wyczania KATALOGU lub poszczeglnych jego czci bez uprzedzenia.
  2. usuwania lub blokowania kont uytkownikw w przypadku naruszenia postanowie tego regulaminu.
  3. weryfikacji wiarygodnoci adresw e-mail i stron www.
  4. dokonywania zmian we wpisach dokonanych przez uytkownikw
  5. wysyania reklam i innych wiadomoci drog e-mail do uytkownikw.
  6. zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia o tym uytkownikw.
 3. Twrcy KATALOGU zobowizuj si do nie przekazywania w aden sposb informacji o uytkownikach innym firmom, instytucjom i osobom z wyczeniem policji, prokuratury, sdu i innych uprawnionych organw, ktrym dane o uytkownikach udostpniane s w przypadku zamania prawa przez uytkownika lub wydania przez ten organ odpowiedniego nakazu udostpnienia danych zgromadzonych w Serwisie.
 4. W przypadku podjcia przez uytkownika dziaa nie zakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez twrcw KATALOGU za niewaciwe lub niepodane, twrcy KATALOGU zastrzegaj sobie prawo do dania zaprzestania tych dziaa. Nie zastosowanie si do takiego dania traktowane bdzie jak zamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposb.

Obowizuje od dnia 01.03.2006 r.


Liczniki robotw wyzerowane 29.08.2008 r.
wrocaw
X Dołącz do nas!
TanieAuto!?

Poznaj talemnicę
SPOŁECZNOŚCI!

Jak kupić tanio nowe auto?
Dołącz do nas...


http://www.tanieauto.ent.pl/
Zamknij